Terms and Conditions

OԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Bavnews.am լրատվական կայքում հրապարակված բոլոր նյութերը պաշտպանված են հեղինակային իրավունքի մասին օրենքով և միջազգային փաստաթղթերով: Դրանց օգտագործումը՝ արտատպումը, վերարտադրությունը կամ վերաշարադրանքը, թարգմանությունը, կրճատումներով օգտագործումը, քաղվածքներ անելը, պետք է կատարվի ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։

Կայքում ոչ բոլոր լուսնկարների կամ նյութերի հեղինակային իրավունքն է պատկանում Bavnews.am-ին։

«Օգտագործում» ներառում է ցանկացած բնույթի վերարտադրում, տարածում, թարգմանություն, վերամշակում և ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված այլ ձևեր և եղանակներ։ 

Սույն կայքում տեղադրված ամբողջ տեղեկատվությունը պաշտպանվում է ՀՀ օրենսդրությամբ և միջազգային համաձայնագրերով:

Սույն կայքում տեղադրված Նյութերի ցանկացած ձևով՝ ամբողջական կամ Նյութերից քաղվածքներ վերարտադրելիս սույն կայքին հղում կատարելը պարտադիր է։

Հղում կատարելիս «Bavnews.am-ի» գրառումը և ակտիվ հղում կայքի համապատասխան էջ տեղադրելը պարտադիր է։ 

Խնդրում ենք մեկնաբանություն թողնելիս խուսափել վիրավորական արտահայտություններից և զրպարտչական տեղեկությունների տարածումից:

Գովազդային նյութերի, հայտարարությունների, բաներների բովանդակության համար պատասխանատվությունը կրում է գովազդատուն։