10 պատվիրաններ

Աստված 10 պատվիրանները գրել էր երկու քարե տախտակների վրա և Սինա լեռան վրա տվել իր մարգարե Մովսեսին